Home Chuyển động 24h Phát huy vai trò của doanh nhân Việt Nam trong Cách mạng tháng 8 vào sự phát triển của đất nước hiện nay