Home Giáo dục - Ứng dụng New York đóng cửa trường học đến hết năm học