Home Giáo dục - Ứng dụng Giáo viên được hỗ trợ 100% học phí, hưởng nguyên lương khi bồi dưỡng nâng chuẩn theo luật giáo dục 2019.